Geoportal Powiatu Jaworskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Jaworskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Jaworskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Jaworskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Jaworski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z PODGiK w Jaworze

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne